CAP

S’ha actualitzat el banc de preguntes per a la preparació de l’examen teòric per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional, acreditatiu de la corresponent qualificació inicial, necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles per als quals resulti obligatori estar en possessió de permisos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.